POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO WA PK
STRUKTURA
PRACOWNICY DLA STUDENTÓW STUDIA PODYPLOMOWE NAUKA OFERTA DLA PRZEMYSLU AKTUALNOSCI KONTAKT

 

: : Konsultajce

: : Karta przedmiotu

: : Lista z punktacją

: : dwg - zestawienie stolarki

 

LISTA OCEN KOŃCOWYCH (13-07-2018)

Lista z pełną punktacją (uwzględniająca uwagi indywidualne przesłane mailem do dnia 13-07-2018) za osiągnięcia w semestrze 6 (klauzury, kolokwia, projekt).

- osoby z czerwonym polem w miejscu oceny mają niewyjaśnioną sytuację z zaliczeniem 2 roku BO I (koniecznym do uczestniczenia w kursie BO II). Kiedy otrzymają Państwo zaliczenie z BO I zostnie wpisana ocena z zaliczenia BO II.

- osoby, które mają w rubryce "Projekt" oznaczeni "DP" - Do poprawy - proszone są o dostarczenie kompletnego projektu we wrześniu. Sugeruje się pobranie teczki z projektem i uzupełnienie braków a następnie ponownie złożyć w Ł.Wesołowskiego.

- obok oceny opisane są uwagi co do projektu - legenda na dole listy.

 

BUDOWNICTWO OGÓLNE I

rok III, semestr 6, stopień 1 2017/2018

Wykłady: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

środa, godz.: 8:30-10:00, sala W1

UWAGA! - Zmiana harmonogramu wykładów

Zajęcia projektowe: dr inż. arch. Tomasz Gaczoł, dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

zajęcia prowadzone są w poniedziałki, sala W2 w 3 grupach co 2 tygodnie

8:00 - 9:30 - dr inż. arch. Tomasz Gaczoł

9:30 - 11:00 - dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

11:00 - 12:30 - dr inż. arch. Bogdan Siedlecki

 

UWAGA: zmiana harmonogramu

Organizacja zajęć:

W ramach zajęć projektowych, przez pierwsze 30 minut prezentowane są przykłady projektowe i normatywy, których znajomość obowiązuje na klauzurze przeprowadzanej na następnych zajęciach oraz w opracowaniu projektu semestralnego.
Kolejne 60 minut poświęcone jest na opracowanie rysunkowe (klauzurowe), związane z własnym projektem semestralnym, w tym czasie odbywają się konsultacje związane z projektem kursowym.

Każde opracowanie klauzurowe będzie punktowane w skali 0 – 6 pkt. w zależności od:
- poprawności prezentowanych rozwiązań,
- zgodności z normami graficznymi,
- czytelności przekazu (rysunki i opisy),
- skali zastosowania nowoczesnych technik budowlanych (prezentowanych na wykładach),
- oryginalności rozwiązań.

Na zjęcia proszę przygotować:
- kartkę gładką formatu A-3 ,
- ołówek lub cienkopis,
- aktualne „Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz Warunki Techniczne (Dziennik Ustaw 2015, poz. 1422)

Zasady uzyskania zaliczenia (4 warunki):

- uzyskanie ogółem min.15, max. 30 pkt. z pięciu klauzur (każda max. 6 pkt.),
- przystąpienie do przeglądu stanu zaawansowania prac zgodnie z harmonogramem,
- złożenie w terminie do 18.06.2018 r. w godz. 9.30 – 12.30 projektu w Instytucie A4, (max. 30 pkt.),
- przystąpienie do klauzury zaliczeniowej; tematyka obejmuje wykłady oraz zagadnienia projektowe - (min. 15, max. 30 pkt.),

Suma uzyskanych punktów pozwoli określić ocenę końcową:

80 - 90 pkt : 5,0 / A / bardzo dobry
70 - 79 pkt : 4,5 / B / ponad dobry
60 - 69 pkt : 4,0 / C / dobry
50 - 59 pkt : 3,5 / D / dość dobry
40 - 49 pkt : 3,0 / E / dostateczny

Tematyka projektu:

Na wskazanej działce budowlanej znajdującej się w centrum miasta należy zaprojektować budynek użyteczności publicznej z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i garażem podziemnym (projekt powinien być opracowany na podstawie wykonanej wcześniej koncepcji projektowej w dowolnym instytucie projektowania architektonicznego )

Wymagane zagospodarowanie terenu:
- wjazd na działkę z działki drogowej,
- ciągi komunikacji pieszej i kołowej,
- elementy małej architektury: ławki, oświetlenie, śmietnik, miejsca postojowe, miejsca na rowery, woda etc,
- zieleń projektowana : drzewa, krzewy, byliny
- ogrodzenie terenu,

Zakres opracowania:
(rysunki w skali 1 : 50, 1 : 100):
RZUT PIWNIC z pokazaniem rozwiązania fundamentów
RZUT PARTERU z definicją rozwiązań połączenia wejść z poziomem terenu
RZUT OSTATNIEJ KONDYGNACJI
RZUT DACHU / STROPODACHU

(rysunki w skali 1 : 500)
Projekt zagospodarowania terenu (na mapie sytuacyjno – wysokościowej; mapy z terenu Krakowa dostępne na www.miip.malpolska.com.pl )

(rysunki w skali 1 : 50)
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

(rysunki w skali 1 : 10, 1 : 5, 1 : 2)
DETALE – min. 5

(informacje dodatkowe):
ZESTAWIENIE STOLARKI - pełne, wg wzoru
OPIS TECHNICZNY – zgodny z Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1554

Forma oddania projektu:
rysunki w formie elektornicznej (pdf,dwg) na formacie B2 wydrukowane jako pomniejszone do formatu A3 w teczce o wymiarach 29,7 x 42,0 cm, podpisanej w prawym dolnym rogu. Teczka winna być podpisana pismem technicznym o wysokości 6 mm, wszystkie informacje w tabeli 80 x 160 mm.

Modyfikacje ustalonego zakresu opracowania lub wielkości obiektu możliwe wyłącznie po konsultacji z prowadzącym grupę projektową.

Projekty należy składać wyłącznie z pełnym wymaganym zakresem – projekty niekompletne będą zwracane do uzupełnienia, przyjmowane ponownie i oceniane w dniu 10.09.2018. (w godz. 10.oo – 12.oo). Projekty kompletne oceniane są wg skali od min. 10 do 30 pkt. Poprawianie przyjętego i ocenionego projektu nie będzie możliwe (zasady prac konkursowych).

 




 
 
wszelkie prawa zastrzeżone - Instytut Projektowania Budowlanego 2017