POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO WA PK
STRUKTURA
PRACOWNICY DLA STUDENTÓW STUDIA PODYPLOMOWE NAUKA OFERTA DLA PRZEMYSLU AKTUALNOSCI KONTAKT

 

: : Konsultajce

: : Karta przedmiotu

: : zestawienie stolarki [dwg]

 

 

 

UWAGA ! Oceny końcowe (klauzury i projekty).

lista ocen i punktów z klauzury i projektów - łącznie z klauzurą poprawkową (05-07-2018)

Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów (10) z klauzury zaliczeniowej proszone są o kontakt z Ł.Wesołowskim (lukaszw@pk.edu.pl) w celu ustalenia terminu poprawy. Proponowany termin to 05-07-2018 o godz. 9:00

BUDOWNICTWO OGÓLNE II

rok I, semestr 1, stopień 2 2017/2018

 

Wykłady: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

środa, godz.: 16:45-18:15, sala W2, co 2 tygodnie dla 1/2 roku

UWAGA! - Zmiana harmonogramu wykładów (04-06-2018)

Zajęcia projektowe: dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

zajęcia prowadzone są we wtorki, sala P1 w 3 grupach co 2 tygodnie (zamiennie grupy A i B)

13:15 - 14:45 - BS + ŁW

14:45 - 16:15 - BS + ŁW

16:30 - 18:00 - BS + ŁW

UWAGA! - Zmiana harmonogramu zajęć

 

Projekt semestralny:

Opracowanie pełnego projektu architektoniczno-budowlanego budynku użyteczności publicznej na zadanej działce. Projekt należy opracowywać zespołowo w grupie 5-cio osobowej symulując pracę małego biura projektowego z podziałem zadań i odpowiedzialności pod okiem wyłonionego koordynatora projektu. Praca powinna być kontynuacja projektu opracowywanego na projektowaniu architektonicznym w innym Instytucie.

 

Podział na grupy:

Wybór indywidualny członków zespołu (grupy 5-cio osobowe). Wewnętrzny konkurs koncepcji – zwycięzca zostaje liderem, dzieli zadania i koordynuje prace projektowe. Grupa określa własną nazwę i logotyp, którymi będzie firmować przedsięwzięcie.

SPECJALIZACJA CZŁONKÓW ZESPOŁU:

Każdy z członków zespołu odpowiada za wybrane zagadnienia i problematykę z nią związaną. Jest odpowiedzialny za wdrożenie do projektu rozwiązań z wybranego zagadnienia, za ich prezentacje zespołowi oraz pełnienie roli eksperta podczas korekt i obrony projektu.

1. warunki ochrony pożarowej i ewakuacji,
2. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, zaplecza pracownicze itp.,
3. osoby niepełnosprawne w budynku, zachowanie czystości, rozwiązania energooszczędne i alternatywne źródła energii
4. technologia przegród (materiałowo, estetycznie i parametrycznie)
5. konstrukcja elementów budynku i zagospodarowanie terenu

Podczas każdej grupy ćwiczeniowej prowadzący dysponuje czasem dla czterech zespołów projektowych. Prowadzący będą pełnić rolę inwestorów, doradców technicznych oraz biur branżowych. W czasie trwania ćwiczeń mają państwo czas na koordynację działań i podział zadań do następnych zajęć. Mają państwo również możliwość przedstawienia na forum zespołu własnych koncepcji i zaprezentowanie rozpoznanych zagadnień. Sugeruje sięzatwierdzenie planu działań wewnątrz zespołu i kontrolowanie postępów prac.

Lider powinien być zorientowany w etapie prac i posiadać ogólną wiedzę o budynku i dobranych rozwiązaniach.

Temat projektu:

W miarę możliwości projekt powinien posiadać parametry :
- budynek średniowysoki (N, SW) wielokondygnacyjny
- sala dla min. 200 osób,
- zróżnicowane funkcje i podział na strefy (funkcje mogą działać w różnych godzinach niezależnie),
- rampa zjazdowa na kondygnację podziemną,
- min. 2 nowoczesne technologie (jedna elewacyjna, jedna z wykończenia wnętrz),
- stropodach użytkowy,
DZIAŁKA:
- teren rzeczywisty w dowolnej lokalizacji w Polsce (ukształtowanie i uwarunkowania lokalne, dostęp do drogi itp.)
- powierzchnia 4ha o proporcjach granicznych 1:2
- działka graniczy z drogą oraz ze zbiornikiem wodnym (rzeka, jezioro, morze)
- nachylenie ternu – średnio 10% w kierunku wody
- lokalizacja parkingu zewnętrznego

Jeżeli kontynuowany projekt nie posiada wszystkich wymaganych cech prowadzący grupę zatwierdza zakres opracowania.

Zakres Projektu:

- Projekt zagospodarowania terenu (1:500)

- Rzuty (1:100, 1:50):
- - rzut fundamentów
- - rzuty istotnych kondygnacji
- - rzut dachu

- Elewacje – komplet w 2 wariantach materiałowo-kolorystycznych (1:100, 1:50)

- Przekroje – 5 szt. (1:50)

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (1:50)

- Projekt wnętrz wybranej strefy (1:20)

- Detale montażowe – 10 szt. (1:10, 1:5, 1:2)

- Opis techniczny (wg rozporzączenia w sprawie Formy i Zakresu Projektu Budowlanego)

- Schematy (1:100, 1:200) - opracowane indywidualnie wg specjalizacji członków grupy:
- - schemat konstrukcji
- - schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji
- - schemat ewakuacji (strefy pożarowe)
- - schemat …………………

Warunki Zaliczenia:

- Obecność na zajęciach projektowych

- Złożenie projektu budowlanego w pełnym zakresie, w teczce formatu A3 (pomniejszenie plansz z formatu B2 na A3, bez skali) - z metrykami projektu na rysunkach, opisach i teczce - nazwa zespołu, logotyp, członkowie z opisem specjalizacji

- Pozytywna ocena z klauzury zaliczeniowej na prawach egzaminu (wg. harmonogramu wykładów)

zaliczenie = 60% projekt + 40% klauzura

 
wszelkie prawa zastrzeżone - Instytut Projektowania Budowlanego 2017